TV2: Thiết kế bản vẽ thi công – lập dự toán và tổng dự toán

TV2: Thiết kế bản vẽ thi công – lập dự toán và tổng dự toán

02
Quý II/2008
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.273.139.611 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói