Xây lắp

Xây lắp

01
Quý 2 năm 2008
07 tháng
Giá gói thầu:
 • 1808201128 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá