Gói số 1: Nhà làm việc nghiên cứu thí nghiệm và các hạng mục phụ trợ tại Trà Bá, Plei Ku

Gói số 1: Nhà làm việc nghiên cứu thí nghiệm và các hạng mục phụ trợ tại Trà Bá, Plei Ku

01
Năm 2008
360
Giá gói thầu:
 • 4.770.886.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá