Gói số 2: Xây dựng khu quản lý điều hành tại khu thực nghiệm và chuyển giao kỹ thuật Ia Kha

Gói số 2: Xây dựng khu quản lý điều hành tại khu thực nghiệm và chuyển giao kỹ thuật Ia Kha

02
Năm 2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.846.733.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá