Gói thầu số 3: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu sản xuất thực nghiệm và chuyển giao kỹ thuật Ia Kha

Gói thầu số 3: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu sản xuất thực nghiệm và chuyển giao kỹ thuật Ia Kha

03
Năm 2008
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 869.310.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá