Gói thầu số 4: Thiết bị thí nghiệm

Gói thầu số 4: Thiết bị thí nghiệm

04
Năm 2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.138.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói