Gói thầu số 5: Thiết bị chế biến thực nghiệm

Gói thầu số 5: Thiết bị chế biến thực nghiệm

05
2010
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 90.900.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói