Gói thầu số 6: Thiết bị văn phòng

Gói thầu số 6: Thiết bị văn phòng

06
Năm 2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 401.600.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói