Gói số 8: Hệ thống cấp điện

Gói số 8: Hệ thống cấp điện

08
Năm 2008
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 916.778.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá