Gói số 9: Khảo sát địa hình tuyến đường giao thông tại khu thực nghiệm Ia Kha

Gói số 9: Khảo sát địa hình tuyến đường giao thông tại khu thực nghiệm Ia Kha

09
Năm 2007
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 53.813.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm