Gói số 10: Thiết kế BVTC-TDT (tại khu thực nghiệm Ia kha)

Gói số 10: Thiết kế BVTC-TDT (tại khu thực nghiệm Ia kha)

10
Năm 2007
70 ngày
Giá gói thầu:
 • 161.046.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm