Gói số 11: Thẩm định thiết kế BVTC-DT, Tổng dự toán

Gói số 11: Thẩm định thiết kế BVTC-DT, Tổng dự toán

11
Năm 2007
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 33.650.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm