Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà ăn công nhân. Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ăn công nhân

Thông báo mời thầu gói thầu: Nhà ăn công nhân. Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ăn công nhân

Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ăn công nhân
Tên gói thầu:Nhà ăn công nhân
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Tổng Công ty Khánh Việt – 84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – 058. 525702
05/04/2008 đến 21/04/2008
1.000.000 (VND)
21/04/2008 08:00
21/04/2008 08:00