Gói số 13: Giám sát thi công xây dựng công trình

Gói số 13: Giám sát thi công xây dựng công trình

13
Năm 2008
Theo tiến độ thực hiện các gói thầu
Giá gói thầu:
 • 248.075.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm