Gói số 14: Bảo hiểm công trình

Gói số 14: Bảo hiểm công trình

14
năm 2008
24 tháng
Giá gói thầu:
 • 20.707.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói