Gói thầu số 15: kiểm toán

Gói thầu số 15: kiểm toán

15
Năm 2010
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 25.884.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm