Tư vấn đấu thầu các gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; Giám sát công trình và các gói thầu thi công xây dựng công trình

Tư vấn đấu thầu các gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; Giám sát công trình và các gói thầu thi công xây dựng công trình

01
Quý II-III/2008
Từ khi ký kết hợp đồng đến khi có quyết định trúng thầu
Giá gói thầu:
 • 91.958.532 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm