Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

01
Quý II-III/2008
40 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 1.872.852.918 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá