TV5: Thẩm tra dự toán – tổng dự toán

TV5: Thẩm tra dự toán – tổng dự toán

05
Quý I/2009
01 tháng
Giá gói thầu:
 • 57.131.650 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói