XL2: Thi công xây đường Luỹ Bán Bích 2, đường Luỹ Bán Bích 3

XL2: Thi công xây đường Luỹ Bán Bích 2, đường Luỹ Bán Bích 3

12
Quý IV/2009
15 tháng
Giá gói thầu:
 • 65.659.252.055 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá