BH: Bảo hiểm công trình xây dựng

BH: Bảo hiểm công trình xây dựng

13
Quý II/2009
33 tháng
Giá gói thầu:
 • 407.355.793 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói