Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu công trình

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu công trình

01
Quý II/2008
Kể từ ngày ký kết hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
Giá gói thầu:
 • 58.513.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm