Tư vấn giám sát xây dựng toàn bộ công trình

Tư vấn giám sát xây dựng toàn bộ công trình

01
Quý III – IV/2009
360 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công
Giá gói thầu:
 • 970.857.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm