Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán công trình

Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – tổng dự toán công trình

01
Quý II/2008
60 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 866.788.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm
  Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế/tư vấn.