Thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo mở rộng xưởng sửa chữa khu vực A41 của TIAGS

Thông báo mời thầu gói thầu: Cải tạo mở rộng xưởng sửa chữa khu vực A41 của TIAGS

Tên dự án:Cải tạo mở rộng xưởng sửa chữa khu vực A41 của TIAGS
Tên gói thầu:Cải tạo mở rộng xưởng sửa chữa khu vực A41 của TIAGS
Nguồn vốn:KHCB của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Lầu 4 – Phòng kế hoạch – Xí nghiệp TMMĐ Tân Sơn Nhất – Nhà điều hàng Tổng công ty HKVN – Phía nam – Tel: 8446665 Ext: 6466 Fax: 8446336
31/03/2008 đến 16/04/2008
500.000 (VND)
16/04/2008 09:00
16/04/2008 09:00