Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật – dự toán hạng mục công trình rà phá bom mìn, vật nổ

Tư vấn khảo sát, lập phương án kỹ thuật – dự toán hạng mục công trình rà phá bom mìn, vật nổ

01
Quý II/2008
30 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 50.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói