Thi công xây lắp ĐZ 110kV Hòa Bình – Krông Ana

Thi công xây lắp ĐZ 110kV Hòa Bình – Krông Ana

PC3-110-KA-W02
Tháng 4-9/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 6396900274 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá