Công ty đóng tàu Phà Rừng thông báo mời thầu. Cảng tổng hợp tại Cụm công nghiệp Đình Vũ

Công ty đóng tàu Phà Rừng thông báo mời thầu. Cảng tổng hợp tại Cụm công nghiệp Đình Vũ

G.T H17.1: Nhóm xe nâng hàng

G.T H17.2: Nhóm xe nâng container

Thuộc D.A“Cảng tổng hợp tại Cụm công nghiệp Đình Vũ”

Nguồn vốn: vay thương mại và các nguồn vốn khác

Bên mời thầu: Công ty đóng tàu Phà Rừng

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT (trong giờ hành chính):

– G.T H17.1: từ 8 giờ, ngày 27/3/2008 đến trước 10 giờ, ngày 11/4/2008

– G.T H17.2: từ 8 giờ, ngày 27/3/2008 đến trước 9 giờ, ngày 11/4/2008

Địa điểm: Ban QLDA Công ty đóng tàu Phà Rừng, thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (031) 3875066; Fax: (031) 3875067

Giá bán: 500.000 đồng

Thời điểm đóng thầu:

– G.T H17.1: 10 giờ, ngày 11/4/2008

– G.T H17.2: 9 giờ, ngày 11/4/2008.