Cáp quang các loại

Cáp quang các loại

1
Tháng 5, 6/2008
Tháng 6, 7/2008
Giá gói thầu:
 • 5.637.450.000 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá