Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh phần thông tin và SCADA

Lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh phần thông tin và SCADA

TTSCADA-KA
Tháng 10-11/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 325909000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá