Cung cấp MBA lực + MBA tự dùng

Cung cấp MBA lực + MBA tự dùng

PC3-110-G01.2
Tháng 4-9/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 8198667178 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá