Thi công rà phá bom mìn, vật nổ

Thi công rà phá bom mìn, vật nổ

01
Quý III/2008
60 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 1.950.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá