Xây lắp, HT chiếu sáng, trạm biến áp, di dời điện và cọc giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Tua Gò Mả huyện Dĩ An, Bình Dương

Xây lắp, HT chiếu sáng, trạm biến áp, di dời điện và cọc giải phóng mặt bằng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Tua Gò Mả huyện Dĩ An, Bình Dương

1
Quí II năm 2008
180 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 11.563.510.446 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói