Viễn thông Long An thông báo mời thầu. G.T: Cung cấp modem ADSL để phảt triển thuê bao MegaVNN

Viễn thông Long An thông báo mời thầu. G.T: Cung cấp modem ADSL để phảt triển thuê bao MegaVNN

G.T: Cung cấp modem ADSL để phảt triển thuê bao MegaVNN

Nguồn vốn: chi phí sản xuất kinh doanh năm 2008

Bên mời thầu: Viễn thông Long An

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 9 giờ, ngày 27/3/2008 đến trước 9 giờ, ngày 14/4/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Kế toán TKTC – Viễn thông Long An, số 55 Trương Định, thị xã Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: (072) 824678

Giá bán: 200.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 14/4/2008.