Ke hoach dau thau du an xay dung xuong thuc hanh da nang va giang duong cong nghe cao ( truong cao dang nghe lilama-1

Ke hoach dau thau du an xay dung xuong thuc hanh da nang va giang duong cong nghe cao ( truong cao dang nghe lilama-1

01 goi thau – goi so2 xay dung xuong thuc hanh da nang
14h ngay 10 thang 12 nam 2008
sau 05 ngay khi nha thau trung thau va ky hop dong
Giá gói thầu:
 • 41000000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói