Ke hoach dau thau du an xay dung xuong thuc hanh da nang va giang duong cong nghe cao ( truong cao dang nghe lilama-1

Ke hoach dau thau du an xay dung xuong thuc hanh da nang va giang duong cong nghe cao ( truong cao dang nghe lilama-1

01 goi thau – goi so1
14h ngay 09 thang 06 nam 2008
sau 05 ngay khi nha thau trung thau va ky hop dong
Giá gói thầu:
 • 23000000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói