Cung cấp trang bị chuẩn bị sản xuất

Cung cấp trang bị chuẩn bị sản xuất

CBSX-HT
Tháng 2-3/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 293268620 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá