Giao thông và Thoát nước.

Giao thông và Thoát nước.

01
9 giờ ngày 03/6/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.943.963.687 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá