Gói xây lắp 3 : Xây lắp đường, hệ thống thoát nước và vỉa hè từ Km1+540 đến Km2+275,5

Gói xây lắp 3 : Xây lắp đường, hệ thống thoát nước và vỉa hè từ Km1+540 đến Km2+275,5

01
Quý II/2008
08 tháng
Giá gói thầu:
 • 14.722.426.328 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá