Cung cấp dây dẫn + dây chống sét + cáp ngầm & PK

Cung cấp dây dẫn + dây chống sét + cáp ngầm & PK

PC3-110-G04.1
Tháng 4-10/2008
8 tháng
Giá gói thầu:
 • 1415825060 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá