Lập TKKT-DT, TKBVTC-DT TBA 110kV và ngăn xuất tuyến

Lập TKKT-DT, TKBVTC-DT TBA 110kV và ngăn xuất tuyến

TVTK-KA-02
tháng 2/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 463640000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm