Giám sát độc lập thực hiện công tác đền bù, GPMB, tái định cư, EIA

Giám sát độc lập thực hiện công tác đền bù, GPMB, tái định cư, EIA

GSDL-KA
Tháng 4-8/2008
Theo tiến độ thực hiện RP, EIA và đến khi công trình hoàn thành
Giá gói thầu:
 • 50000000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói