Tư vấn đấu thầu thi công xây dựng

Tư vấn đấu thầu thi công xây dựng

03
Tháng 5-6/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 25.178.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm