Xây dựng nhà học C khoa Nông Lâm Ngư tại cơ sở 2

Xây dựng nhà học C khoa Nông Lâm Ngư tại cơ sở 2

1
5/2008-7/2008
14 tháng kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 15235828000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá
  Thông báo mời thầu