Cung cấp dây dẫn + dây chống sét + cáp ngầm & PK

Cung cấp dây dẫn + dây chống sét + cáp ngầm & PK

PC3-110-G03.2
Tháng 4-9/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 210611675 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá