Cung cấp cáp ngầm

Cung cấp cáp ngầm

PC3-110-G05
Tháng 4-9/2008
6 tháng
Giá gói thầu:
 • 406846600 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá