Thi công xây dựng TBA 110kV và nhánh rẽ

Thi công xây dựng TBA 110kV và nhánh rẽ

PC3-110-ĐH-W01
Tháng 4-8/2008
9 tháng
Giá gói thầu:
 • 8668057704 (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá