Tư vấn lập phương án, dự toán công tác rà phá bom mìn

Tư vấn lập phương án, dự toán công tác rà phá bom mìn

NT-01h
7/2007-8/2007
2 tháng
Giá gói thầu:
 • 50.000.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói