Thí nghiệm hiệu chỉnh vật tư thiết bị điện

Thí nghiệm hiệu chỉnh vật tư thiết bị điện

TNHC-ĐH
Tháng 2-3/2009
Theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 360510745 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo đơn giá