Giám sát thi công XD và lắp đặt thiết bị

Giám sát thi công XD và lắp đặt thiết bị

GS-ĐH
Tháng 2-3/2009
Theo tiến độ công trình
Giá gói thầu:
 • 438978509 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm